Historik

Nedre Långan är först skyddad i Naturresurslagen och därefter i Miljöbalken. Nedre Långan är även utpekat som ett Natura 2000-område. (Mer om N2000 på  Naturvårdsverkets hemsida)

Långforsen och Långan – från 1917 till 2017

 • 1917: Kraftverk byggs för närområdet med en effekt på 360 kW och 6,1 meter i fallhöjd.
 • 1940-talet: Reglering av Långans källsjöar.
 • 1944: Dammen i Landön byggs.
 • 1974: Oldens kraftverk byggs och regleringsintensiteten ökar.
 • 1970-80-talen: Intensiv strid om konventionell utbyggnad. Långan skyddas i Naturskyddslagen (sedermera i Miljöbalken) och utpekas som riksintresse för naturvård.
 • 1992: Stationen befinner sig i dåligt skick. Kraftbolaget ansöker om utbyggnad med cirka 4 gånger högre slukförmåga och effekt. Ny position uppströms.
 • 1993: Regeringen förbehåller sig rätt till prövning eftersom sträckan har lagskydd mot utbyggnad.
 • 1994: Mijökonsekvensbeskrivning (MKB) bedöms vara undermålig av regeringen vilket leder till återremiss av ärendet.
 • 1995-96: MKB kompletteras.
 • 1996: Vattendomstolen avger nytt yttrande till regeringen och bedömer åter utbyggnaden tillåtlig. Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Boverket, Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och lokala organisationer emotsätter sig projektet. Länsstyrelsen och Fiskeriverket har inga invändningar.
 • 2000: Regeringen säger ja till utbyggnaden efter lång betänketid och ärendet återförs till Miljödomstolen för slutgiltig handläggning.
 • 2001: Stationen tas ur drift då den är alltför förfallen.
 • 2003: Nedre Långan utpekas som Natura 2000-område och som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag.
 • 2003: Miljödomstolen lämnar tillstånd till utbyggnad.
 • 2003: Domen fastställs av Miljööverdomstolen efter överklagan av fiskevårdsområdet och SNF.
 • 2003: Nedre Långans Fiskevårdsområde begär rättsprövning av regeringsbeslutet. Regeringsrätten beslutar att ta upp ärendet till prövning och genomför syn på plats i Långforsen.
 • 2004: Regeringsrätten fastslår att regeringsbeslutet saknar laglig grund och ärendet återförvisas till regeringen. Rätten bedömer att miljöpåverkan blir mer än obetydlig och att utbyggnaden ej är tillåtlig.
 • Hösten 2004: Regeringen för ut ärendet på remiss. Kammarkollegiet, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Länsstyrelsen avstyrker utbyggnad i enlighet med regeringsrättens beslut. Länsstyrelsen föreslår att rivning av damm och kraftverk skall utredas.
 • 19 maj 2005: Regeringen säger nej till utbyggnad.
 • Februari 2006: Länsstyrelsen förordar utrivning av damm och återställning av naturmiljön. Reservat föreslås.
 • Juni 2006: Kraftbolaget anmäler sina planer på upprustning av kraftverket och nyttjande enligt det gamla gällande tillståndet från 1917. Inget reservat bildas.
 • 2010 rasar delar av dammen. Dammen säkras men ingen kraftproduktion kan där bedrivas.
 • 2012 ansöker Kammarkollegiet om återkallelse av tillståndet då stationen är i dåligt skick och inte drivs.
 • Kraftbolaget lämnar in en ansökan om återuppbyggnad av stationen med det gamla tillståndet.
 • Dessa två juridiska processer har sedan drivits parallellt. Kraftbolaget fick rätt i såväl Mark- och miljödomstolen som i Mark- och miljööverdomstolen.
 • Mars 2017: Högsta domstolen, dit ärendena överklagats, meddelade att man inte ger prövningstillstånd. Kraftbolaget fick därmed rätt att bygga upp kraftverk och damm i Långforsen och en mer än två decennier lång juridisk process var över.
 • September 2017: Den ideella föreningen Långforsen bildas